Arien Reimbrantsen Segwaert + Maritge Pieters Maegdenburgh

Facts and events

Marriage
Text:

DTB L 12; Trouwboek; gereformeerd; bron: NH 1-2; de Lier
fol. 260; datum 25-04-1660; ondertrouwinschrijving
bruidegom Arien Reimbrantsen Segwaert; woonende in den ambachte van Bergh en de
Rijskade
bruid Maritge Pieters Maegdenburgh; j:d: uut de Lier en woonende in de parochij
vande Lier
opmerking: attestatie gelicht op den 16 mei 1660